10.11.15
Antud asutuse veebilehele sisse logimisega nõustuste, et Teie nimel teostab infosüsteem päringuid riigiregistritesse vastavalt kasutatavale teenusele.
Töödeldavad isikuandmed säilitatakse infosüsteemis vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning isikuandmeid kasutatakse vaid teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.    
Lubatud ei ole tegevused, mis võivad häirida või takistavad keskkonna kaudu teenuste osutamist ja selle toimimist.
Teenuste kasutamine võimaldatakse Teile vaid järgnevate kasutustingimustega nõustumise korral.
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Hajaasustuse programm 2016

16.09.16

Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks alates 01. aprillist 2016. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2016. aastal:
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Kui suur on toetus? Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlbulikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Kes saavad toetust taotleda?
Programmi raames saavad taotlejaks olle füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. juuni 2016.a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja kohalikes omavalitsustes.

Programmi kontaktisik maakonnas on Kaja Sõrmus, tel 463 6060, mob 505 2998, e-post kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee 

Programmi kontaktisikuks Emmaste vallas on Harri Hiis, tel 462 2445, mob 503 7656, e-post emko@emmaste.ee 

Programmdokument 2016

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Arvutamise abimees

Korraldus nr 125; Komisjoni moodustamine "Hajaasustuse programmi" taotluste hindamiseks ja lisatingimuste seadmine. Eelistatud sihtrühmade määramine.

Hajaasutuse programmi hindamiskomisjoni koosoleku protokoll

Korraldus nr 227; "Hajaasustuse 2016.a. taotlusvoorust toetuse saajate nimekirja ja väljamaksete teostamise tingimuste kinnitamine"

Lisa 1 - Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru toetuse saajate nimekiri

Toetuse kasutamise aruanne 2016

 

Toimetaja: HELI ÜKSIK