4.07.17

Hiiumaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020

Määrus nr 65; Emmaste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (26.06.2017)

**************************************************************************

Hiiumaa jäätmejaama lahtiolekuajad alates 01. oktoobrist 2010 ja hinnakiri:
E - N 9.00 - 17.00
R 9 - 16
Iga kuu esimesel laupäeval 10.00 - 14.00
P ja riiklikel pühadel SULETUD

Hiiumaa jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete hinnakiri

****************************************************************************************

Korraldatud jäätmevedu HIIUMAAL alates 01.01.2016

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse riigihanke korras valitud ettevõtja poolt.

Alates 01.01.2016 teostab jäätmeveoteenust  Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS. Hiiumaa  haldusterritoorium on üks jäätmeveopiirkond, kuhu kuuluvad  Hiiu, Käina, Pühalepa ja Emmaste vald.

Jäätmekäitlust ja korraldatud jäätmevedu reguleerib Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri.

Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on  segaolmejäätmed, teisi jäätmeliike võib jäätmevaldaja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale, valides ise käitleja.

Segaolmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt on vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul

Tegelik veosagedus (ka ettevõtete puhul)  lepitakse kokku vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingus, kusjuures jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Ühismahutite kasutamine: 

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad küla või mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks. Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: 

Jäätmevaldajal on õigus esitada  vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sel juhul  esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Taotluse vorm on leitav  valdade  veebilehtedelt.

Suvilate omanikud sõlmivad niinimetatud „suvelepingud", kus lepitakse kokku võimalikud  jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik lepingut ei sõlmi, toimub konteineri tühjendamine vastavalt jäätmeveo miinimumsagadusele ning kui jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja tühiarve.

Jäätmekäitluslepingu sõlmimine:

Jäätmeveolepingu sõlmimine  jäätmevedajaga on  väga soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju, seetõttu, palun üle vaadata jäätmevedaja poolt saadetud eeltäidetud tüüplepingu andmed, nimi, aadress, jäätmemahuti suurus, arv, tühjenduse sagedus ja vajadusel andmed muuta enne lepingu allakirjutamist ning tagastamist. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab  vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Hiiumaa  jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele ja tingimustele.

Jäätmeveo hind:

Kogumismahutid

Ühe tühjendamise hind

 

EKT

   

Tüüp

Maht (m3)

Kogus (t)

Ühe mahuti ühe tühjendamise hind ilma käibemaksuta

Käitlustasu Hiiumaa jäätmejaamas

Veohind lõppkäitlusele  45,98

kokku kjv teenustas

kjv teenustasu käibemaksuga

Kilekott

0,05

0,006

0,01

0.156

0,276

0,442

0,5304

 

0,15

0,018

0,01

0,468

0,828

1,306

1,567

Konteiner

0,08

0,0096

0,01

0,249

0,441

0,7

0,84

 

0,14

0,017

0,01

0,442

0,782

1,234

1,48

 

0,24

0,029

0,01

0,754

1,333

2,097

2,516

 

0,36

0,043

0,01

1,118

1,977

3,105

3,726

 

0,6

0,072

3,7

1,872

3,311

8,883

10,66

 

0,66

0,079

3,5

2,054

2,765

8,319

9,983

 

0,8

0,096

2,5

2,496

4,414

9,41

11,292

 

1,1

0,132

1

3,432

6,069

10,501

12,601

 

2,5

0,3

1,5

7,8

13,794

23,094

27,713

 

4,5

0,54

4

14,04

24,829

42,869

51,443

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni  AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest, telefonil 462 2811 ja Emmaste Vallavalitsuse telefonilt 462 2445, Pilvi Post 

*****************************************************************************************************

Kuidas prügi sortida?

 

Kuigi suur osa eestlastest on juba tükk aega prügi sortinud, on paljudel meist siiani selle toiminguga raskusi. Kas pabermassist munarest käib olmejäätmete, paberiprügi või biojäätmete hulka? Kas vorstikilet peab ka koguma? Kas jäätisepaber on plastikpakend või olmeprügi? Testi oma teadmisi ja uuri lisa.

 • Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha summad on üldised kõikidele pakenditele ning alates 1. veebruarist 2015 on summaks 10 senti. 
 • Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Tavaliselt on kogumispunktis eraldi konteiner segapakendi ning ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna. Pakendid saab ära anda tasuta. Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui sa ei tea, kus asub lähim pakendikonteiner, uuri seda oma linna- või vallavalitsusest. Konteinerite asukohad saab teada ka taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt: Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon.
 • Vanapaber ja -papp pane vanapaberi ja -papi konteinerisse. Teatud elamutüüpide korral (näiteks korterelamu juures) võib omavalitsus nõuda vanapaberikonteineri olemasolu. Üldjuhul saab vanapaberit ja –pappi ära anda tasuta või oluliselt odavamalt kui segaolmejäätmeid.
 • Biolagunevad jäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias. Korteriühistutel on mõistlik tellida eraldi biolagunevate jäätmete konteiner. Teatud elamutüüpide (näiteks korterelamu) korral võib omavalitsus nõuda biolagunevate jäätmete konteineri olemasolu.
 • Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias või vii jäätmejaama.
 • Ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia ka apteeki.
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vii poodi, kust kavatsed osta uue toote. Pood peab vana seadme vastu võtma, kui ostad samast poest uue sarnase seadme. Kui ei ole kavatsust uut seadet osta, tuleb vanad seadmed viia lähemasse elektroonikaromude kogumispunkti või jäätmejaama, kus neid vastu võetakse. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui seade ei ole tervik, siis võidakse küsida puuduva osa materjali eest raha küsida.
 • Romusõidukid vii sama automarki müüvasse kauplusesse või autolammutustöökotta (romulasse). Romusid saab ära anda tasuta, romulad võivad romu vastuvõtmisel maksta ka väikese summa. Nõua lammutustõendit! Ainult ARK-ile lammutustõendi esitamisel kustutatakse auto registrist.
 • Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.
 • Vanarehvid vii vanarehvide kogumispunkti. Vanarehvid saab kõikidesse vanarehvide avalikesse kogumispunktidesse ära anda tasuta, sõltumata rehvide kogusest. Kogumispunktid peavad jääma rehvide kasutaja elukohajärgse maakonna piiresse. Juhul, kui tegemist on aastatega kogunenud suurema rehvikogusega (näiteks veoauto koorem rehve), tuleks eelnevalt ühendust võtta mõne tootjaga (andmed leiab probleemtooteregistrist), et uurida, kuhu võib suurema koguse viia.

Kui sul on küsimusi seoses jäätmete äraandmisega, võta julgelt ühendust kohaliku omavalitsusega.

Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Loe Bioneerist lisainfot sortimise kohta ning tutvu jäätmerattaga.

Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.

Uuri, kuidas on jäätmemajandus korraldatud Sinu kodukohas.

Sortimise tabel

Ahi pole prügikonteiner

Kuidas mõjub ahjus jäätmete põletamine tervisele?

Kuidas mõjub sobimatu jäätmete ahjus põletamine inimestele ja loomadele?

Prügi põletamine koduses ahjus - müüdid

Ohutu kütmine

Mis saab jäätmetest edasi?

Toimetaja: HELI ÜKSIK