« Tagasi

Täiskasvanuõppe keskkond Emmaste vallas

PRESSITEADE

 

8. 10.2014

TÄISKASVANUÕPPE KESKKOND EMMASTE VALLAS

Aktiivse eluhoiaku lahutamatuks osaks on mitte ainult noorte, vaid igaühe teadlik arusaam õppimise vajalikkusest. Elukestev õpe hõlmab lisaks formaalharidussüsteemile (lasteaed, kool, kutseõppeasutus, kõrgkool)    mitmesuguseid  teisi (mitteformaalseid, informaalseid, ümber- ja täiendõppe) vorme.  Uute teadmise ja oskuste omandamise võimalusi annab töökoht,  vaba- ja huviharidus   ning noorsootöö, samuti osalemine kodanikuühiskonna organisatsioonides või virtuaalruumis. Õpihuvi, -harjumuste ja väärtushinnangute kujundamisel on oluline roll kodul ja  erinevatel sotsiaalvõrgustikel.

Täiskasvanud Õppija Nädala  sarjas toimub neljapäeval, 16. oktoobril 2014 kell 13-15   ÕPPEKÄIK  "TÄISKASVANUÕPPE KESKKOND EMMASTE VALLAS".
Selle õppekäigu eesmärk on kaardistada ühe KOV võimalusi  täiskasvanuõppe andmiseks. Õppekäigul osalevad Emmaste vallas tegutsevad formaal- ja huvihariduse andmise kompetentsiga  inimesed, kes on ka  potentsiaalsed täiskasvanuhariduses osalevad koolitajad. Nemad  tutvustavadki täiskasvanuhariduse võimalusi ja oma seniseid praktikaid (sihtgrupid, õppe sisu, maht, meetodid) Emmaste vallas tegutsevate asutuste ja ettevõtete näitel.

Õppekäigul külastatakse Emmaste raamatukogu, põhikooli, noortekeskust, muuseumi, merekeskust  ja oü Sea Rock.

Õppekäigu tulemusena õpivad täiskasvanukoolitajad tundma  oma valla täiskasvanuhariduse valikuterohket õpikeskkonda, sellekohase info kättesaadavust, motiveeritud ja pädevaid koostööpartnereid.

Helve Russak, õppekäigu korraldaja, Emmaste valla esindaja TÕN-i Hiiumaa tugigrupis, 5115169