Hajaasustuse prorgramm 2015

24.07.15

Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2015. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

Kui suur on toetus?

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Kes saavad toetust taotleda?

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2015. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja kohalikes omavalitsustes.

Lisainfo:

Kaja Sõrmus
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
tel 463 60 60
mob 50 52 998
kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee

Tiina Loorand

EAS arenduskonsultant
tel 627 9402
tiina.loorand@eas.ee

Programmi kontaktisik Emmaste vallas:

Harri Hiis - tel.503 7656, emko@emmaste.ee


Lisadokumendid:

Korraldus nr 72; Komisjoni moodustamine "Hajaasustuse programmi" taotluste hindamiseks

Korraldus nr 170; Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoorust toetuse saajate nimekiri ja väljamaksete teostamise tingimuste kinnitamine

Lisa 1 - Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru toetuse saajate nimekiri

  

Toimetaja: HELI ÜKSIK