Hajaasustuse programm 2017

27.07.17

Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 8. aprillist 2017. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtpäev on 8. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee, Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.hiiu.maavalitsus.ee ja kohalikes omavalitsustes.

Lisainfo: Kaja Sõrmus, tel 463 6060, mob 50 52 998, e-post: kaja.sormus@hiiu.maavalitsus.ee

Programmi kontaktisikuks Emmaste vallas on Harri Hiis, tel 462 2445, mob 503 7656, e-post emko@emmaste.ee 

Maavanema 10.04.2017 korraldus nr 1-1/2017/37 "Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine"

Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument

Taotlusvorm

Eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Korraldus nr 284; Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoorust toetuse saajate nimekirja ja väljamaksete teostamise tingimuste kinnitamine (27.07.2017)

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru toetuse saajate nimekiri

Toimetaja: HELI ÜKSIK