Detailplaneeringute register

20.12.17

Härma küla Maasi katastriüksuse detailplaneering

Korraldus nr 365; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.

Detailplaneeringu ülesanded

Eelhinnang Maasi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaan

Jagamise skeem

Kitsenduste väljavõte

Keskkonnaameti 09.10.2017 kiri nr 6-5/17/10732-2 "Seisukoht Härma küla Maasi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta"

 

Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneering

Otsus nr 197; Detailplaneeringu koostamise algatamine. keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - Detailplaneeringu ülesanded

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaanid 4-l lehel

Maa-ameti kiri

Keskkonnaameti kiri

 

Jausa küla Lauda kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 103; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - Detailplaneeringu ülesanded

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaan

Jagamise skeem

Kitsenduste kaart

Korraldus nr 177; Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (15.05.2017)

 

Sõru küla Kotka kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 256; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - detailplaneeringu ülesanded

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaan

Kinnistu jagamise skeem

Kitsenduste kaart

 

Kitsa küla Kröönuki katastriüksuse detailplaneering

Korraldus nr 255; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - Detailplaneeringu ülesanded

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaan

Katastriüksuse jagamise skeem

Kitsenduste kaart

Korraldus nr 267; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (27.07.2017)

Kröönuki; Kitsa küla, detailplaneering

Kooskõlastus; Põllumajandusamet

Kooskõlastus; Päästeamet

Kooskõlastus; Keskkonnaamet

Detailplaneering (Kröönuki), lõplik

Hiiumaa Vallavolikogu otsus nr 8 "Kröönuki katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine", 16.11.2017

Hiiumaa Vallavolikogu otsus nr 14; Hiiumaa Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 8 "Kröönuki katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine 12.12.2017

 

Reheselja küla Vesikaare ja Poodli kinnistute detailplaneering

Korraldus nr 360; Vesikaare ja Poodli kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu põhijoonis

Detailplaneeringu seletuskiri

Korraldus nr 311; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Korraldus nr 184; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - detailplaneeringu lähteseisukohad

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Lisa 1 - asendiplaan

Lisa 2 - kitsenduste kaart

 

Jausa küla Matse kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 128, 20.05.2016; Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa - planeeringuala plaan

Muinsuskaitseameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Korraldus nr 50, 09.02.2017; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lisa - detailplaneeringu joonis

Korraldus nr 104; Matse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (21.03.2017)

 

Jausa küla Koja ja Suitsukoja detailplaneering

Otsus nr 153; Koja ja Suitsukoja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Korraldus nr 145, 26.05.2016; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Koja ja Suitsukoja kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 1; Emmaste vallavalitsuse 31.08.2011 korralduse nr 177 "Detailplaneeringu koostamise algatamine. keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" muutmine

Lisa 1 - Asendiplaan

Lisa 2 - Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3 - Maanteeameti kiri

Lisa 4 - Eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Lisa 5 - planeerimislahendus 1

Lisa 6 - planeerimislahendus 2

Lisa 7 - planeerimislahendus 3

 

Sõru küla Arne kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 129, 20.05.216; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Arne kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 231; Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Eelhinnang Arne kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Asendiplaan

 

Prähnu küla Prähna-Peetri kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 87; Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lisa 1 - Detailplaneeringu lähteseisukohad

Eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Lisa 2 - väljavõte üldplaneeringust

Lisa 3 - kinnistu jagamise skeem

Lisa 4 - väljavõte Üleujutusalade kaardirakendusest

Lisa 5 - Maakatastri kitsenduste väljavõte

Prähna-Peetri kinnistu detailplaneering

Keskkonnaameti kooskõlastus

Korraldus nr 195; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Otsus nr 100; Prähna-Peetri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

 

Lepiku küla Niidimäe kinnisttu detailplaneering

Otsus nr 126; Niidimäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Korraldus nr 153; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Korraldus nr 15; Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittalagatamine

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Eelhinnang detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta

Väljavõte üleujutusalade kaardirakendusest

Asendiplaan

 

Haldi küla Sadama kinnistu detailplaneering

Korraldus nr 80; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik vastuvõtmine

Sadama kinnistu detailplaneering

Otsus nr 41; Sadama kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, 29.05.2014

 

Reheselja küla Pähkla kinnistu detailpalneering

Pähkla kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Detailplaneeringu kooskõlastused

Korraldus nr 38, 05.02.2013 "Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Korraldus nr 209, 07.08.2013 "Emmaste Vallavalitsuse 05.02.2013 korralduse nr 38 "Detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" muutmine.pdf

Korraldus nr 317; Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Korraldus nr 106; Detailplaneeringu peatamine

Korraldus nr 185; Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (26.05.2017)

 

Nurste teeristi dp plaan

Nurste teeristi dp seletus