29.05.17

Emmaste Vallavalitsus ootab ideid ja ettepanekuid Emmaste valla 2017. aasta kaasava eelarve objektidele. Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot ja idee realiseerimine peab toimuma 2017. aasta jooksul. 
Ideede esitamise tähtaeg on 10. märts 2017 

Idee esitamine ja avaldamine

1. Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.
2. Ideed esitatakse vallavalitsusele kuni 10. märtsini 2017 postiga aadressil Emmaste küla, 92001, Emmaste vald või e-postiga vald@emmaste.ee.
3. Idee peab olema autori poolt allkirjastatud.
4. Idee peab sisaldama:
4.1. idee esitaja andmeid (nimi, kontakttelefon või e-posti aadress);
4.2. idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
4.3.idee eesmärk, kirjeldus ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Emmaste valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Emmaste valla eelarvest vajalik ja oluline ning lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse);
4.4 sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
4.5. eelarve suurus (idee teostamise hinnanguline maksumus);
4.6. muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).
5. Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Emmaste valla kodulehel, valla ajalehes ja valla raamatukogus.

Määrus nr 56 "Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord"

******************************************************************************************************

Emmaste Vallavalitsus teatab, et 2017.a. kaasava eelarve menetluse käigus esitati kokku 5 (viis) ideed, millest 1 kõrvaldati menetlusest (puudus idee hinnanguline maksumus).

4 ideed esitatakse ideede sõelumise komisjonile lõplikuks otsustamiseks, millised ideed pannake realiseerimisele kuuluva idee väljaselgitamiseks rahvahääletusele:

Nendeks on:

Idee nr 1:
Idee sisu: Emmaste vallakeskuse välisilme parendamine läbi kauni puhke- ja jalutusala loomise

Idee nr 2

Idee sisu: Emmaste keskuses bussijaama taga asuv ca 1700m2 suurune parkla pindamine, parkla piiramine äärekividega ning prügikastide puidust ümbrise (kolmest küljest) valmistamine ja paigaldamine.

Idee nr 3

Idee sisu: Bussiootekoht ja katusega rattaparkla Emmaste kooli juurde

Idee nr 4

Idee sisu: Jäätmemaja Emmaste keskusesse

*********************************************************************************************************

Rahvahääletuse läbiviimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosoleku protokoll 03.05.2017

Volikogu otsus nr 180; Investeeringuobjekti kinnitamine (11.05.2017)

Toimetaja: HELI ÜKSIK