11.04.16

1. Puude või püsiva töövõimetuse taotlemine

Puude või püsiva töövõimetuse tuvastamise ekspertiis tehakse kahe erineva dokumendi põhjal - inimese enda poolt täidetud ekspertiisitaotluse ja pere- või eriarsti poolt täidetud terviseseisundi kirjelduse vormi alusel.
Töövõime kaotuse protsendi ja puude raskusastme tuvastamiseks tuleb inimesel täita ekspertiisitaotlus ja esitada see Sotsiaalkindlustusametile. Püsiva töövõimetuse taotlemiseks peab taotleja olema käinud arsti juures vähemalt viimase kolme kuu jooksul. Ekspertiisitaotluse vorm paberkandjal on saadaval Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses ja ka vallamajas. Elektroonselt saab taotluse täita Sotsiaalkindlustuse kodulehel rubriigis "Blanketid/ekspertiisi blanketid".  vajadusel abistab inimest taotluse täitmisel valla sotsiaalnõunik või hooldustöötaja.
Peale ekspertiisi tegemist saadetakse inimesele otsus töövõime kaotuse protsendi või puude raskusastme kohta. Püsiv töövõimetus ulatusega 40 - 100 % annab õiguse taodelda töövõimetuspensioni. Töövõimetuspensioni taotlemiseks on vajalik täita töövõimetuspensioni taotlus, mille vormi saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt rubriigist "Klienditeenindused" või "Blanketid/pensionite blanketid"

2. Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarti saab taotleda vallavalitsuse sotsiaalnõuniku käest ja kaart on isikule tasuta.
Parkimiskaart  antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:

* keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
* ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisvahendi aksutamise.

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.
vajaminevad dokumendid:
1. isikut tõendav dokument;
2. taotleja dokumendifoto;
3. SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
4. lapsele või pensioniealisele puudega isikule pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta

Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljastamise tingimused"

3. Isikliku abivahendi kaardi väjlastamine

 

4. Päevakeskuse teenus

Päevakeskuse teenuse eesmärgiks on tagada puuetega inimestele võimalus omavaheliseks suhtlemiseks, vaba aja veetmiseks, tähtpäevade tähistamiseks ja erinevate ürituste korraldamiseks. Emmaste vallas on võimalus osaleda Emmastes ja Leisus.
Eneseabigrupis osalemiseks ostame puuetega inimestele teenust Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojalt. Teenus on inimese jaoks tasuta.

5. Koduteenus

Koduteenuseid osutatakse vallas alaliselt elavatele isikutele, kes vanaduse, puudest tulenevalt või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi. Koduteenuse osutamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele avalduse, mille järel sõlmitakse temaga leping teenuste loetelu, kestvuse ja tingimuste osas.
Koduteenust osutab valla hooldustöötaja.

Koduteenuse hind üksikisikule on 10 % pensionist, mitmele ühe pere liikmele 7 % iga liikme pensionist.

Korraldus nr 76 24.03.2016 " Koduteenuste hindade kehtestamine"

Määrus nr 47, 26.02.2016 "Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord"

6. Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isikuks on abivajav vallas elav puudega isik ja vanadus- ja töövõimetuspensionär, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada meditsiini või teisi avalikke teenuseid pakkuvate asutuste teenuseid isiklikku või ühistransporti kasutades.

Teenuse hind on 0,20 eurot kilomeeter.

Tasuta teenust võimaldatakse:

  • liikumis- ja nägemisfunktsiooni kahjustusega isikule;
  • päevakeskuse külastamiseks;
  • isikule põhjendatud avalduse alusel.

Määrus nr 41, 26.02.2016 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas"

Korraldus nr 231, 20.11.2014 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine"

7. Hooldekoduteenus

Hooldekoduteenus on suunatud isikule, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema oma kodus ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.
Osaliselt valla poolt finantseeritud hooldekoduteenust võimaldatakse isikule, kellel puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustusega isikud ja tema omavahenditest ei piisa kohamaksu tasumiseks või ülelpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised hooldekodu kulusid katma.

Valla osalusega hooldekoduteenusele suunamise taotlemisel esitatakse:

  • isiku või seadusliku esindaja avaldus;
  • isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta:
  • seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul ülalpidajate nimed, elukoht ja majanduslikku olukorda (sissetulekuid) tõendavad dokumendid.

Teenust osutab SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri.

8. Duši kasutamise teenus

Teenust osutatakse vähekindlustatud isikutele, pensionäridele ja puuetega inimestele, kellel kodus puudub pesemisvõimalus.
Teenust korraldab hooldustöötaja.

Teenuse hind 1,6 eurot pesemiskord

9. Pesupesemise teenus

Teenust osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel kodus ei ole pesupesemise võimalust või kellel on pesu pesemine tervisliku seisundi tõttu raskendatud.
Pesupesemise teenust korraldab hooldustöötaja.

Teenuse hind 1 euro masinatäis.

Korraldus nr 256, 31.12.2010 "Pesupesemisteenuse hinna kehtestamine"

10. Eluasemeteenus

Eluasemeteenus on sotsiaaleluruumi kasutada andmine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline eluaset tagama. Eluasemeteenus tagatakse abivajajale valla ühetoalises korteris Jausa külas.

11. Hooldaja määramine, hooldajatoetuse maksmine

Hooldaja määratakse täisealisele isikule tema sooviavalduse alusel, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma igapäevaste toimingute teostamiseks või kohustuste täitmiseks.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab puudega inimene:
1. avalduse;
2. hooldaja nõusoleku hoolduse osas;
3. arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme määramise kohta.

Hooldajatoetus määratakse puude kehtivuse lõpptähtajani.

Määrus nr 40, 26.02.2016 "Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas"

Toimetaja: HELI ÜKSIK