Sotsiaalhoolekanne

12.07.17

SOTSIAALTOETUSI- JA TEENUSEID REGULEERIVAD AKTID

Riiklikud õigusaktid.

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Perekonnaseadus

Lastekaitseseadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

 

Emmaste valla õigusaktid

Määrus nr 47, 26.02.2016; Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord

Korraldus nr 76, 24.03.2016; Koduteenuste hindade kehtestamine

Määrus nr 41, 26.02.2016; Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas

Korraldus nr 231, 20.11.2014 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine"

Määrus nr 40, 26.02.2016; Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas

Määrus nr 46, 26.02.2016; Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine

Määrus nr 42, 26.02.2016; Eluruumi  piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Emmaste vallas

Määrus nr 44, 26.02.2016; Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Määrus nr 45, 26.0.2016; Tugiisikuteenuse osutamise kord

Määrus nr 64; Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord (26.06.2017)

 

Sotsiaalvaldkonna blanketid

Lapse sünnitoetuse avaldus

Lapse sünnipäevatoetuse avaldus

Juubelitoetuse avaldus

Hoolduse seadmise avaldus

Hooldajatoetuse taotlus

Sotsiaaltoetuse avaldus

Matusetoetuse avaldus

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

Paljulapselise pere toetuse avaldus