9.01.17

1. Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on teenus, mis on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

2. Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isikuks on abivajav vallas elav puudega isik ja vanadus- ja töövõimetuspensionär, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada meditsiini või teisi avalikke teenuseid pakkuvate asutuste teenuseid isiklikku või ühistransporti kasutades.

Teenuse hind on 0,20 eurot kilomeeter.

Tasuta teenust võimaldatakse:

 • liikumis- ja nägemisfunktsiooni kahjustusega isikule;
 • päevakeskuse külastamiseks;
 • isikule põhjendatud avalduse alusel.

Määrus nr 41, 26.02.2016  "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas"

Korraldus nr 96; 14.04.2016 "Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine"

3. Päevakeskuse teenus

Päevakeskuse teenuse eesmärgiks on tagada puuetega inimestele ja eakatele võimalus omavaheliseks suhtlemiseks, vaba aja veetmiseks, huvitegevuste läbiviimiseks, tähtpäevade tähistamiseks ja erinevate ürituste korraldamiseks. 
Emmaste vallas on puuetega inimestele ja eakatele kaks piirkondlikku kooskäimise kohta - Emmastes ja Leisus.

4. Hooldekoduteenus

Hooldekoduteenus on suunatud isikule, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema oma kodus ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.
Osaliselt valla poolt finantseeritud hooldekoduteenust võimaldatakse isikule, kellel puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustusega isikud ja tema omavahenditest ei piisa kohamaksu tasumiseks või ülelpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised hooldekodu kulusid katma.

Valla osalusega hooldekoduteenusele suunamise taotlemisel esitatakse:

 • isiku või seadusliku esindaja avaldus;
 • isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta:
 • seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul ülalpidajate nimed, elukoht ja majanduslikku olukorda (sissetulekuid) tõendavad dokumendid.

Teenust osutab SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri.

5. Dušši kasutamise teenus

Teenust osutatakse vähekindlustatud isikutele, pensionäridele ja puuetega inimestele, kellel kodus puudub pesemisvõimalus.
Teenust korraldab hooldustöötaja.

Teenuse hind 1,6 eurot pesemiskord

6. Pesupesemise teenus

Teenust osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel kodus ei ole pesupesemise võimalust või kellel on pesu pesemine tervisliku seisundi tõttu raskendatud.
Pesupesemise teenust korraldab hooldustöötaja.

Teenuse hind 1 euro masinatäis.

Korraldus nr 256, 31.12.2010 "Pesupesemisteenuse hinna kehtestamine"

7. Eluasemeteenus

Eluasemeteenus on sotsiaaleluruumi kasutada andmine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline eluaset tagama. Eluasemeteenus tagatakse abivajajale valla ühetoalises korteris Jausa külas.

8. Koduteenused

Koduteenuseid osutatakse vallas alaliselt elavatele isikutele, kes vanaduse, puudest tulenevalt või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi. Koduteenuse osutamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele avalduse, mille järel sõlmitakse temaga leping teenuste loetelu, kestvuse ja tingimuste osas.
Koduteenust osutab valla hooldustöötaja.

Koduteenuse hind - põhiteenuse ühe tunni hind 2 eurot ja tugiteenuse ühe tunni hind 1,60 eurot

Korraldus nr 76, 24.03.2016 " Koduteenuste hindade kehtestamine"

Määrus nr 47, 26.02.2016  "Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord"

9. Lapsehoiuteenus

Riigi rahastatav lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemale

Õigus teenusele on raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18- aastaseks eeldusel et:

 • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega;
 • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Teenuse taotlemine

Lapse seaduslik esindaja või hooldaja esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos

 • lapse isikut tõendava dokumendi koopiaga;
 • arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopiaga;
 • lapse rehabilitatsiooniplaani koopiaga

valla sotsiaalnõunikule.

2016. a teenuse toetus lapse kohta on 402 eurot aastas.

Sotsiaalhoolekandeseadus § 108

Määrus nr 43, 26.02.2016 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord"

Valla eelarvest rahastatav lapsehoiuteenus

Lapsehoiteenust reguleerib Emmaste Vallavolikogu määrus nr 44, 26.02.2016 "Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord"

Emmaste vallas osutab lapsehoiuteenust Leisu endises koolimajas MTÜ Agapäeotsa selts

Määrus nr 45;  26.02.2016  "Tugiisiku teenuse osutamise kord"

KOV sotsiaalteenuste voldik

Toimetaja: HELI ÜKSIK