6.02.17

Emmaste valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Pere sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Pere sissetulekust sõltuvad toetused:

  • Lasteaias, koolis ja õpilaskodus toidu eest tasumise toetus;
  • lasteasutuste ja õpilaskodu kohatasu toetus;
  • ravimite ja abivahendite soetamise toetus;
  • küttepuude toetus - kuni 340 eurot aastas;
  • hooldustoetus hoolekandeasutuses;
  • sõidutoetus;
  • täiendavad toetused.

Sotsiaaltoetuse avaldus

Määrus nr 40, 26.02.2016 "Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas"

Määrus nr 33,  27.11.2015 "Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine"

Määrus nr 46, 26.02.2016 "Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine"

 

Riiklikud sotsiaaltoetused

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust makstakse vastavalt riigieelarves kehtestatud toimetulekupiirile, mille suurus kehtestatakse Riigikogu poolt iga-aastase riigielarve seadusega. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekandesesduses sätastatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiriks on summa, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiiri määraks on alates 01.01.2016 130 eurot kuus üksi elavale inimsesele või perekonna esimese liikme ning lapse kohta. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiiri määraks on 104 eurot.

Toimetulekutoetust reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse § 131

Määrus nr 42, 26.02.2016 "Eluruumi piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel"

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse § 136

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks avaldus koos dokumentidega, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut
Vajaduspõhise peretoetuse avaldus

Toetuse suurus  2016. aastal

  • 1 lapsega peredel 45 eurot kuus
  • 2 lapsega peredel 90 eurot kuus

Sissetulekupiir 2016. aastal

  • perekonna esimesel liikmel 358 eurot
  • igale järgnevale vähemalt 14 - aastasele liikmele 179 eurot
  • igale järgnevale alla 14- aastasele liikmele 107,40 eurot.

Täpsem info: http://www.sm.ee/et/perehuvitised

Toimetaja: HELI ÜKSIK